Zmluvy 2022 Zmluvy 2022

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1 Prešovský samosprávny kraj Prešov  Nájomná zmluva - PDF prenájom obecných pozemkov počas rekonštrukcie mosta  1,00 08.02.2022 dátum
2 DEUS, Btatislava Zmluva o prevodeVT-PDF prevod vlastníckeho práva k VT      
3 PZ Nižné Repaše Dodatok k nájomnej zmluve- PDF prenájom nebyt. priestorov    04.03.2022  
4 ČSOB Poisťovňa Bratislava Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 1 - PDF Poistenie majetku a zodpoved. za škodu 269,88 13.04.2022  
5 DPO SR, Bratislava Zmluva č.1422 408-  PDF poskytnutie dotácie  1 400,00 11.05.2022  
6

IA MPSVR SR 

Bratislava

Dodatok č. N20210204002D04- PDF predlženie termínu realizácie projektu-  72 569,04 31.05.2022  
7 ŠÚ SR Bratislava Darovacia zmluva - PDF prebytočný hnuteľný majetok štátu - tabletový počítač obstarávacia hodnota 304,80 16.06.2022  
8

IA MPSVaR SR

Bratislava

Dodatok č. N20210204002D05- PDF zníženie počtu opatrovateliek   29.06.2022  
9 PSK Prešov Zmluva č.930/2022/OPR o poskytnutí dotácie - PDF podpora projektu " Rekonštrukcia KD - 3. etapa  5.000,00 28.06.2022  
10 VLM SR, š.p. Pliešovce Zmluva o reklame č. 21/GR/2022-PDF vykonať reklamné služby - propagačná činnosť  2.000,00 07.09.2022  
11 Mgr. Vladimír Hric Zmluv o zriadení vecného bremena -PDF zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti Parc.č. KN C 548/13 bezodplatne  07.09.2022  
12 Nadácia Slovenskej sporiteľne Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. Na-130-2022- PDF Bezbarierový prístup do Seniorcentra 1.500,00 21.09.2022  
13 SPIG, s.r.o Zvolen Zmluva o dielo č.9661- PDF dodávka a montáž plošiny  SPZ pre imobilné osoby 11880,00 14.10.2022  
14 ÚPSVaR Poprad Dohoda č. 22/36/010/23-PDF  aplikácia §10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi   23.11.2022  
15 Slovenská sporiteľňa Zmluva o elektronických službách úprava práv a povinnosti pri poskytovaní elekronických služieb- PDF   25.11.2022  
16 IA MPSVR SR Dodatok č. N20210204002D06- PDF zmena štatutára    21.12.2022  
17 Brantner Nova  Dodatok č. 3 - PDF zmena podmienok vykonanania diela a zmena cien za jednotlivé odpady   21.12.2022  
18 SKCH, Spišská Nová Ves Zmluva o poskytnutí fin. príspevku- PDF poskytnutie fin. príspevku  937,59 21.12.2022  
19 Kurt  Kawasch a Ing. Jozef Lang Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve zo dňa 19.08.2016- PDF navýšenie nájomnej ceny  1 000,00/ rok  30.12.2022  
20 Kurt Kawasch a Ing. Jozef Lang Zmluva o podružnom odbere EE- PDF podružný odber EE   30.12.2022  
21 ENVI-PAK, Bratislava Príloha č. 1 k Zmluve VSN2012201810 - PDF triedený zber   24.01.2022  

 

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.