Zmluvy 2021 Zmluvy 2021

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1 ASTIN, s.r.o. Poprad Mandátna  zmluva stavebný dozor , vypracovanie žiadosti - PDF 840,00 05.02.2021  
2 IA MPSVaR SR, Bratislava Zmluva o spolupráci č. N20210204002 Podpora rozvoja NP TOS - PDF 6 322,24 12.02.2021  
3 SIEA, Bratislava Zmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4- SC411-2019-61/AQB8  Rekonštrukcia kúrenia OcÚ a Pošty vo Vyšných Repašoch -PDF 168 363,37 05.03.2021  
4 Peter Horník,s.r.o. Zmluva o dielo č.210315

Rekonštrukcia kúrenia OcÚ a Pošty vo Vyšných Repašoch- PDF

príloha zmluvy -PDF

167981,58

17.03.2021  
5 IA MPSVR SR Bratislava Dodatok č.N20210204002D01 navýšenie počtu opatrovateľky-PDF    05.03.2021  
6 ŠÚSR Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke zmena na dobu neurčitú- PDF   19.03.2021  
7 Mgr. Vladimír Hric a manželka Ivana Hricová Kúpna zmluva č.1/2021 - PDF/documents/44678055/0/KZ1_2021.pdf/d338fc6d-11aa-fea6-a5ff-f37f075fdcc6 nehnuteľnosť v k.ú. Vyšné Repaše 14 552,85 31.03.2021  
8 IA MPSVaR SR Bratislava Dodatok č. N20210204002D02- PDF navýšenie počtu opatrovateliek   31.03.2021  
9 DOP Bratislava Zmluva č. 321 1028 dotácia z DPO- PDF   14.05.2021  
10 STAVEBNÝ INŽINIERING,s.r.o., Poprad Zmluva o výkone stavebného dozoru  stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia kúrenia......" - PDF   29.05.2021  
11 PSK, Prešov Zmluva č. 1413/2021/OPR Zmluva o poskytnutí dotácie - PDF   23.07.2021  
12 PSK, Prešov Zmluva č. 1238/2021/OPR Zmluva o poskytnutí dotácie - PDF   03.08.2021  
13 SIEA, Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4- SC411-2019-61/AQB8  Dodatok č.1 - PDF   16.8.2021  
14 IAMPSVaR SR Bratislava  Dodatok č. N20210204002D03 predĺženie termínu trvania projektu -PDF    30.09.2021  
15 ÚPSVaR, Poprad Dohoda č.21/36/010/20 realizácia MOS - občania v hmotnej núdzi - PDF   20.10.2021  
16 ÚPSVaR Poprad Dohoda č. 21/36/012/28 Realizácia AČ - MOS - PDF   05.11.2021  
17 Levoča Nordic Centrum  Zmluva o podružnom odbere EE  podružný odber EE - PDF   17.12.2021  
18 Brantner Nova SNV Dodatok č. 3 k Zmluve o zbere  zmeny cien -PDF   22.12.2021  
19 PSK Prešov Memorandum o partnerstve a spolupráci  riešenie krízových situácií - PDF   29.12.2021  
             
             
             

 

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.