Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Dodatok č. 2/2022 k VZN Obce Vyšné Repaše č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - PDF

 

VZN Obce Vyšné Repaše č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drovnými stavebnými odpadmi na území obce Vyšné Repaše - PDF

VZN č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Vyšné Repaše o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane - PDF

Rok 2021:

VZN č.1/2021 o nakladaní s KO a s DSO na území obce Vyšné Repaše -PDF

Dodatok č.1/2021 k VZN Obce Vyšné Repaše č.2/2020 o rozsahu  poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci Vyšné Repaše - PDF

Rok 2020:

VZN Obce Vyšné Repaše č.2/2020 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci Vyšné Repaše - PDF

VZN Obce Vyšné Repaše č.1/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Vyšné Repaše- PDF

VZN obce Vyšné Repaše č. 1/2019 o miestny daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na rok 2020- PDF

Návrh VZN nariadení Návrh VZN nariadení