Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

 

VZN č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Vyšné Repaše o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane - PDF

VZN č.1/2021 o nakladaní s KO a s DSO na území obce Vyšné Repaše -PDF

Dodatok č.1/2021 k VZN Obce Vyšné Repaše č.2/2020 o rozsahu  poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci Vyšné Repaše - PDF

VZN Obce Vyšné Repaše č.2/2020 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci Vyšné Repaše - PDF

VZN Obce Vyšné Repaše č.1/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Vyšné Repaše- PDF

VZN obce Vyšné Repaše č. 1/2019 o miestny daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na rok 2020- PDF

Návrh VZN nariadení Návrh VZN nariadení