Oznamy Oznamy

Zápis oprávneného voliča do špeciálneho zoznamu - Referendum
Prerušenie distribúcie EE 26. 1 . 2023
Prerušenie distribúcie EE 24. 1 . 2023
Dodatok č. 2/2022 k VZN obce Vyšné Repaše č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZNč.2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vyšné Repaše
Rozpočet obce Vyšné Repaše na rok 2023
Pozvánka 2. zasadnutie ObZ
Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2023
Návrh VZN č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2021
Dodatok č.2/2022 k VZN Obce Vyšné Repaše č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady