Oznamy Oznamy

Pozvánka 19. zasadnutie ObZ
Upovedomenie o začatí konania vo veci zápisu do registra pozemkových spoločenstiev
Verejná vyhláška - Rozhodnutie
Africký mor ošípaných - Mimoriadne núdzové opatrenia
Verejná vyhláška -možnosť vyjadriť sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia
Verejná vyhláška 03.08.2021
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania vo veci vyhlásenia nepoľovných plôch za poľovné pozemky
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a nariadenia miestneho zisťovania spojeného s ústnym pojednávaním
Uznesenia z 18.zasadnutia ObZ
Pozvánka 18. zasadnutie ObZ