Oznamy Oznamy

Rozpočet obce Vyšné Repaše na rok 2023
Pozvánka 2. zasadnutie ObZ
Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2023
Návrh VZN č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2021
Dodatok č.2/2022 k VZN Obce Vyšné Repaše č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady
Návrh rozpočtu na rok 2023, informatívne rozpočty na roky 2024,2025
Pozvánka - ustanovujúce zasadnutie ObZ
Zverejnenie elektronickej adresy - Referendum
Informácia pre voliča - Referendum 2023
utvorenie vol. okrsku a určenie vol. miestnosti