Oznamy Oznamy

Späť

VZNč.2/2022

VZNč.2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vyšné Repaše  - PDF