Oznamy Oznamy

Späť

Dodatok č. 2/2022

Dodatok č. 2/2022 k VZN obce Vyšné Repaše č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - PDF